خانه > فرهنگ و هنر > رمان > رمان منفی عشق (صفحه 2)

رمان منفی عشق

رمان منفی عشق – قسمت بیست و دوم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت: قسمت بیستم و یکم …با اکراه به جمع مهمونا برگشتم اولين نفري که به سمتم اومد مهري بود که دستپاچه خودشو بهم رسوند _مصطفي چي ميگه ليلي ميگه امير غباس ميخواد برگرده دوباره؟اره واي خدايا به اين چي ميگفتم اگه ميفهميد اميرعباس بدون توجه …

ادامه نوشته »

رمان منفی عشق – قسمت بیست و یکم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت: قسمت بیستم …صداي بهم خوردن قابلمه ها وبوي نم حياط از خواب بيدارم کرد ازجام بلند شدموازتوي تخت خواب نگاهي به بيرون انداختم پر ازرفت وامد بودوهياهو مصطفي هم توحياط درحال کمک کردن وچيدن وسايل من توکاميون بود قراربود امشب اسباب ها به تهران بروندوخودما پس …

ادامه نوشته »

رمان منفی عشق _ قسمت بیستم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت: قسمت نوزدهم …_ليلي من ديگه طاقت اين سردياتو ندارم تااخرهفته بهم.بگو اره يا نه ولي بدون اگه بگي اره.تا اخرباهاتم بدون خداحافظي دويدم وخودمو ازپنجره باغ کوچيک داخل اتاق انداختم وتا تونستم باصداي بلند گريستم صداي خاحافظي مصظفي وبسته شدن دراومد ميدونستم الان سيل سوال وحوابه …

ادامه نوشته »

رمان منفی عشق _ قسمت نوزدهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت: قسمت هجدهم …نميدونم چه مرگم شده بود که صداي کشيده شدن لاستيک يه ماشين توگوشم پيچيد اول فکرکردم اول فکرکردم حتما ماشين به خودم زده واين روحمه که شاهماجراس اما بعد باديدن چشماي نگران مصطفي تازه قضيه روفهميدم _ليلي خانم چي شده حالت خوبه؟ بازم چشمام سياهي …

ادامه نوشته »

رمان منفی عشق – قسمت هجدهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت: قسمت هفدهم …_سلام ليلي جان _اا سلام مامان صبح بخير _مامان امروز نري بيمارستانا ميدوني که امشب مهمون داريم _مهمون؟؟ _وا دختر اره مصطفي ومهري تازه مادرشم ازتهران اومده حرف مامان مثله پتک خورد توسرم اصلا حواسم نبود راست ميگفت بابا گفت براي فردا شب ميان …

ادامه نوشته »

رمان منفی عشق – قسمت هفدهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت: قسمت شانزدهم مامان بازگريه کردوادامه نداد نميدونم چه اصراري بود که همه ميخواستن منو شوهربدن اعصابم خورد شده بود معني حرفاشونو نميفهميدم قراردادن يه نفرجاي علي برام غيرممکن بود اما به خاطر مادرسکوت کردم ووارد خونه شدم خونه هم ديگه عطرقديم نداشت برام همه چيز سرجاش …

ادامه نوشته »

رمان منفی عشق – قسمت شانزدهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت: قسمت پانزدهم …انگارنبودن سرختم وتشيبعش بدجوري رودلم سنگيني ميکرد راه برگشتمونم توسکوت بود …………………… بعد ازمراسم هفت هم خونه ما وهم خونه علي خالي ازمهمون شد بارفتن مهمونا وخلوت شدن خونه تازه تنهايي روحس کردم ديگه صبحا بايد به اميد کي بلند ميشدم شبا بايد باياد کي …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت پانزدهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت: قسمت چهاردهم …_اقاتون جبهه ان _بله وبعد هم بدون هيچ حرکتي به ته باغ رفت يه جوايي انگارعصاقورت داده بود خدايي مهري خيلي فرق داشت مهري اجتماعي بود اما مصطفي هريه ساعت يه کلمه اي حرف ميزد اخرشب بالاخره مهمانهارفتن ومنم بااينکه خسته بودم مشغول دوختن مليله هاي …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت چهاردهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت: قسمت سیزدهم …هه خب معلومه سوال مزخرفي بود نگاهموبه ساعت دوختم دونصفه شب بود چشمانم کم کم داشت گرم خواب ميشد که صداي پاي يه نفردرباغ کوچيک بيدارم کرد…چشمانم رابازکردم سايه اي روي ديوار بود زيرلب صلوات فرستادم ازترس قدرت بلند شدن نداشتم وپتورو تودستم سفت …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت سیزدهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت: قسمت دوازدهم …علي ديس و برداشت وبرام برنج کشید _واي علي نميخورم بيشترازين نريز _تاالان دست خودت بود الان دست منه بخورجون بگيري فاطمه باذوق مارونگاه ميکرد ميدونستم توفکرش خودشو يوسف ،جاي ماگذاشته دلم خون شد براي اميرعباس بعدازخوردن شام همه دورهم نشستيم علي ازخاطرات جبهه …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت دوازدهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت: قسمت یازدهم …بابادراتاق وبازکرد لبخند رولبش بودباديدن قيافه ما گفت _هيچ کدومتون پدرنيستين که بفهمين تودل من چيه پسروداماد مثله دسته گلم رفتن حالا شما به جاي گوشه نشيني پاشيد بريد مسجد کلي اونجا خانماکارميکنن يا اصلا بريد بيمارستان ارنجا پره مجروحه.شماهم اگه دوستشون داريد راهشونوادامه …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت یازدهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت : قسمت دهم _چراجواب نميدي پس؟ چرا نميگي نميرم نميگي نرفتم همش خواب بود چشماش پراشک شد!! امروز چه روزيه؟؟؟ واي يه هفتّه گذشته بود ياد،حرفش افتادم (احتمالا هفته ديگه اعزام شيم )زدم زير گريه دستاشودورم حلقه کردفقط سکوت ميکردو باهرقطره اشکم بيشتر منو به خودش ميچسبوند …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت دهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت : قسمت نهم به چهره زن دقت کردم زيبا وکم سن انگار ربطي به مرد خونه نداشت پرسشگرانه به علي چشم دوختم _مينا خانم همسرحاج اقان تازه عروسن شاخام داشت درميومد مرد ميانسال يا به قول علي حاج اقا ازهردوپا فلج بودواين تازه عروس،به اين زيبايي …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت نهم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت : قسمت هشتم تو انگار خیلی هم ناراحت نیستی جای بغض قبلی رگه ای از خشم نشست تو چشماش و از جاش بلند شد _بسه لیلی بسه به خدا دل منم خون اما نميخوام حالتو خراب کنم ليلي من ميام پيش توکه اروم شم نه اينکه برام …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت هشتم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت : قسمت هفتم _ازم دوري ميکني ليلي خودمم ميدرنستم جرات نداشتم بهش نزديک شم ميترسيدم ازين عاشق تر شم ووقت رفتنش کارم به تيمارستان بکشه اما خودمم ازاين محدود کردن خودم حالم بد بود کنارش رفتم وسرشو تواغوش گرفتم داشتم ديوونه ميشدم نميدونستم حس بديه يا خوب …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت هفتم

❤️ رمان منفی عشق آنچه گذشت : قسمت ششم من خيلي خوشحالم که دارمت _من بيشتر ليلي !!!تو واقعا خود ليلي هستي ميدوني فقط اين قلب منه که ميفهمه مجنون چي کشيد _مجنون چي کشيد _درد دوري واي نميدوني چه قدربده درحالي که ازاغوشش بيرون ميامدم گفتم _ماکه ازهم دورنبوديم _وقتي …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت ششم

آنچه گذشت : قسمت پنجم ❤️ رمان منفی عشق سنگيني نگاه علي رو حس ميکردم ميخواست ببينه حالم خوبه يا نه با لبخندم به مهمونا بهش فهموندم که خوبم اونم نگاهشو برداشت وبه زمين دوخت يکي يکي چايي هاروتعارف کردم ونشستم خداروشکر بحث جنگ وجووناي شهيد تموم شده.بود عمو علي صدايش …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت پنجم

آنچه گذشت : قسمت چهارم ❤️ رمان منفی عشق _بله ببخشيدا کسي اينجا نبود باترديد بلند شدمو به سمتش رفتم يکي ازپاهاش از ران قطع شده بودازديدن اون صحنه دلم دگرگون شد دستمو پشت ويچير گذاشتموسعي کردم هولش بدم _ميخوام برم اونورخيابون _چشم پسرجوان هيکل درشتي داشت وبه سختي وکندي …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت چهارم

آنچه گذشت:قسمت سوم ❤️ رمان منفی عشق اشک در چشمای فاطمه جمع شد -اگه جوابت منفی باشه علی دق میکنه من میشناسمش تو رو خدا لیلی بگو قضيه چيه اروم ترشده بودم بازنگاهم وبه گنبد دوختم چشمانم رابستم وتوکل کردم فاطمه هنوز منتظر بود !!! لبخندي زدم وگفتم _خيره فاطمه.ازحا …

ادامه نوشته »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت سوم

آنچه گذشت :قسمت دوم ❤️رمان عاشقانه منفی عشق مگه ما با هم حرف نزديم صداي اميرعباس وازديوار پشتي شنيدم درست سرکوچه ايستاده بودن هم اميرعباس هم علي اميرعباس طبق معمول برافروخته بودوعلي هم سربه زيرباسنگ زيرکفشش بازي ميکرد خودموپشت ديوار مخفي کردم علي_حرف زديم اما من بهت قبلا هم گفتم نميتونم …

ادامه نوشته »