به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، هیتر نورت با پرهیز از پاسخ به این سئوال که «چرا مردم کشورهایی از مسافرت به آمریکا منع شدند که هیچگاه به آمریکا حمله نکرده اند؟» گفت: در برخی از این کشورها نگرانی هایی وجود دارد و ما به قطع یقین با حکومت ایران و برخی ملت های دیگر مشکل داریم. اگر ما درها را باز کنیم عموم مردم آمریکا می توانند نگرانی های مشروعی نسبت به امنیت خود داشته باشند و ما می خواهیم درهای خود را به سوی مردمی باز کنیم که حاضرند از تدابیر نظارتی درست عبور کنند و می خواهند از اعضای سازنده جامعه ما باشند.

نورت همچنین در پاسخ به این اظهارنظر که اما این مردم ایران هستند که دارند تحریم می شوند پاسخی نداد و گفت: ببینید من می دانم که شما می خواهید به من فشار بیاورید تا در این باره چیزی بگویم…!» و از آنها خواست تا اگر  سوال دیگری دارند، بپرسند.